MENU CHIRASHI ASSORTIMENT

MENU CHIRASHI ASSORTIMENT

C4

Soupe + Salade

chirashi assortiment